Warunki uczestnictwa

1) Postanowienia ogólne

a. Organizatorem konkursu jest firma foodforplanet GmbH & Co. KG z siedzibą w Industriegebiet Süd, 63924 Kleinheubach, zwana dalej „Organizatorem”
b. Fundatorem nagrody jest Organizator.
c. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
d. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
e. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
f. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez portal Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
g. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym też oświadcza, że zapoznała się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje.
h. Uczestnictwo w konkursie nie jest zależne od zakupu produktów ani usług od organizatora.
i. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i kontrahenci grupy kapitałowej ERBACHER the food family ani członkowie rodzin tychże pracowników i kontrahentów .
j. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w konkursie osoby, które podejmują próby manipulowania jego wynikami. Dotyczy to w szczególności karygodnego pogwałcenia reguł ustalonych przez Organizatora.
k. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu uczestników bez podawania powodów swojej decyzji.

2) Zasady konkursu:

a. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zawieszenia, przerwania konkursu praz do zmiany jego zasad w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Okoliczność ta jest zarezerwowana głównie na przejściowe trudności techniczne (takie jak zainfekowanie komputerów Organizatora złośliwym oprogramowaniem, manipulowanie wynikami konkursu, awarie sprzętu lub oprogramowania), przyczyny prawne i wszystkie inne sytuacje, kiedy Organizator nie może zagwarantować prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
b. Jeżeli konkurs zostanie przerwany z powodu działalności uczestnika, Organizator może domagać się od niego odszkodowania oraz zadośćuczynienia.
c. Konkurs trwa do 21.07.2021, natomiast wyniki zostaną opublikowane po 01.10.2020.
d. Jedna nagroda przypada jednej osobie.
e. Nagrodami konkursowymi są: 3 wybrane przez Ciebie worki karmy!

3) Uczestnictwo:

a. Zgłoszenie zostaje uznane za ważne wówczas, kiedy wskazany przez Organizatora formularz został poprawnie wypełniony przez Uczestnika orz wysłany do Organizatora przed upływem wskazanego przez Organizatora terminu.
b. Aby wziąć udział w konkursie, wszystkie dane osobowe muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

4) Wykluczenie z konkursu

a. Wielokrotne, jednoczesne zgłaszanie swojego uczestnictwa w konkursie przez jedną osobę lub organizację po pseudonimem, za pośrednictwem osób trzecich albo każda inna forma wykorzystywania możliwości znajdujących się w dyspozycji Uczestnika do manipulacji wynikami konkursu skutkuje wykluczeniem z konkursu. Jeżeli zajdzie taka konieczność, nagroda może zostać odebrana, Organizator może domagać się zwrotu wydanych nagród lub ich równowartości.
b. Tworzenie i publikowanie treści agresywnych, nawołujących do przemocy, promujących treści pornograficzne lub naruszających prawo w inny sposób wiąże się z wykluczeniem z konkursu.
c. Treści i komentarze umieszczane w kanałach komunikacji Organizatora nie podlegają ochronie z tytułu prawa autorskiego i prawach pokrewnych. W związku z tym Organizator zastrzega sobie prawo do ich modyfikowania lub usuwania.

5) Prawo do wykorzystania prac konkursowych

a. Uczestnik biorąc udział w konkursie przekazuje Organizatorowi prawo do wykorzystywania zgłoszonej przez niego pracy bez konieczności wskazania autora.
b. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się praw majątkowych do zgłoszonej pracy i w związku z tym nie może rościć pretensji do ewentualnych obecnych i przyszłych zysków czerpanych z wykorzystania zgłoszonej przez niego pracy konkursowej , jej modyfikacji lub materiałów, której jest częścią.

6) Wysyłka prac konkursowych

a. Uczestnik nie posiada prawnego tytułu do otrzymania nagrody.
b. Przeprowadzenie konkursu, przyznanie nagród i wybór zwycięzców nie będą odbywać się na drodze prawnej.
c. Wszyscy zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem telefonicznie, pocztowo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
d. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne środki płatnicze.
e. Jeżeli zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora w czasie 4 tygodni od ogłoszenia wyników konkursu wraz ze swoim kompletnym adresem zamieszkania, traci prawo do otrzymania nagrody, a Organizator ma prawo do wyłonienia nowego zwycięzcy.
f. Prawo do nagrody nie może być przekazane osobie trzeciej.
g. Zażalenia związane z konkursem muszą być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej w ciągu 14 dni po zakończeniu konkursu. Zgłoszenia ustne oraz zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7) Polityka prywatności

a. Organizator gromadzi i wykorzystuje dane osobowe i adresowe wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wysyłki nagród. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania tymi działaniami. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności sklepu josera.pl.

8) Odpowiedzialność prawna

a. Organizator może odpowiadać tylko za szkody spowodowane świadomie albo powstałe w wyniku rażącego zaniedbania, niezbędnych z punktu widzenia wypełniania umowy cywilno-prawnej.
b. Ograniczenia te nie dotyczą szkód spowodowanych wypadkami, stanowiącymi zagrożenie dla życia i zdrowia oraz powstałych w wyniku uszkodzenia ciała.
c. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności prawnej dotyczą również opóźnień spowodowanych defektami lub awariami sprzętu i oprogramowania, niewłaściwej zawartości baz danych i utracie danych w wyniku działalności złośliwego oprogramowania.
d. Wszystkie kwestia niezawarte w niniejszym regulaminie są określone w Kodeksie Cywilnym.
e. Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację zapisów niniejszego regulaminu.

Menü